^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Naslovna

Natječaj za popunu radnog mjesta u dječjem vrtiću Medo - odgojitelj/ica predškolskog odgoja, svibanj 2024

Radno mjesto:         ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Mjesto rada:           UDBINA- LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja:       Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:         Puno radno vrijeme

Način rada:              Smjena -prijepodne

Smještaj:                 Nema smještaja

Natječaj vrijedi od:    02.05. 2024.god.

Natječaj vrijedi do.    10.05.2024.god.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Naknada za prijevoz:      U cijelosti

Razina obrazovanja:    Viša ili prvostupanjska

                              Fakultet,akademija,magisterij,doktorat

Radno iskustvo:         Nije važno

Stručni ispit:              Potreban položen stručni ispit -za odgojitelja

 

UVJETI NATJEČAJA:  Na temelju odluke Upravnog vijeća od 18.04.2024.g.  Dječji vrtić "Medo" Udbina raspisuje dana 02.05.2024.g.

                                                                         NATJEČAJ

                                                          za popunu radnog mjesta m/ž

  Odgojitelj/ica

-1 izvršitelj/icu na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

        VŠS odgojitelj/ica predškolske djece

        VŠS nastavnik/ca predškolskog odgoja

Uvjeti prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

- Životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od polaganja stručnog ispita

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

- uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

- potvrda iz nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , ne starije od dana objave natječaja.

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-e (ne starije od 30 dana).

Dokumentacija se može dostaviti u ne ovjerenoj preslici a kandidat/kinja koji/a bude izabran/a treba donijeti dokumente u izvorniku ili preslici.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić "Medo", Trg Sv. Lucije 4, 53234 Udbina s naznakom"Za natječaj".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici HZZ-a te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića "Medo".

 

Klasa: 112-03/24-01/01

Ur broj:2125-43/01-24-01

Udbina, 02.05.2024.god.

                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                              Vlatka Sertić                                 

                                               

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2023./2024. pedagošku godinu

Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa:601-02/23 -01/01
Ur.broj:2125/43-01-23-01
Udbina; 06.09.2023.

           Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/2013, 98/19 i 57/2022), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/2014.), ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" objavljuje

JAVNI  POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./ 2024. PEDAGOŠKU GODINU
 

Ravnateljica  Dječjeg vrtića "Medo" Udbina objavljuje javni poziv za upis djece u :

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2017.g. do 31.03.2018. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo".

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 -Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

 -Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

 -Presliku kartona imunizacije

 -Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb)

  o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06.09.2023. do 20.09.2023. godine.

 

Ravnateljica

Slavica Ivanišević

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. pedagošku godinu

Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa:601-02/22 -01/01
Ur.broj:2125/43-01-22-01
Udbina; 06.09.2022.

           Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 ,94/2013, 98/19 i 57/2022), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/2014.), ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" objavljuje

JAVNI  POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022./ 2023. PEDAGOŠKU GODINU
 

Ravnateljica  Dječjeg vrtića "Medo" Udbina objavljuje javni poziv za upis djece u :

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2016.g. do 31.03.2017. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo".

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 -Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

 -Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

 -Presliku kartona imunizacije

 -Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb)

  o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06.09.2022. do 20.09.2022. godine.

 

Ravnateljica

Slavica Ivanišević

Javni poziv za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

TRG SV. LUCIJE 4

53 234 UDBINA

KLASA: 601-04/23-01/03

URBROJ:2125-43/01-23-07

Udbina; 01.07.2023.god.

Temeljem članka 6. stavak (2)  i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" , Upravno vijeće Dječjeg Vrtića "Medo" objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ "MEDO" ZA PEDAGOŠKU GODINU

2023./2024.

Zahtjevi za upis primat će se od  1.srpnja 2023. do 15.srpnja 2023.g. u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo" ( Trg Sv.Lucije 4, 53 234  Udbina) svakog radnog dana u vremenu od 08:00  do 15:00 sati.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno.

Zahtjeve za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Udbina.

Zahtjevi za upis podnose se za – redoviti desetsatni program.

Djeca se upisuju u Vrtić uz primjenu bodovnih kriterija , sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" (članak 10.). Pravilnik o upisu koji je na snazi nalazi se na internetskoj stranici Vrtića - www.dvm.hr.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u Vrtiću.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju :

- preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika

- dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika-elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske.

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata -Rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata.

- za dijete u udomiteljskoj obitelji- Rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece- presliku rodnih listova  ili izvatke iz matice rođenih ostale djece u obitelji.

- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak- Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

- za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.

Ravnateljica ili Komisija za upis će u roku od 15 dana od isteka Zahtjeva za upis djece objaviti rezultate upisa na Oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću "Medo" .

Podnositelji Zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji  Zahtjeva nezadovoljni rezultatima, imaju pravo u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata , odnosno primitka obavijesti o rezultatima upisa, podnijeti žalbu Upravnom vijeću  Vrtića.

Podnositeljima zahtjeva izdati  će se skupno Rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.                 

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu  na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlatka Sertić

 

Upis djece u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

TRG SV. LUCIJE 4, 53 234 UDBINA

KLASA: 601-04/22-01/01

URBROJ:2125-43/01-22-07

Udbina,01.07.2022.god.

Temeljem članka 6. stavak (2)  i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" , Upravno vijeće Dječjeg Vrtića "Medo" objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA  DJECE U DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

ZA PEDAGOŠKU GODINU  2022./2023.

 

Zahtjevi za upis primat će se od  1.srpnja 2022. do 15.srpnja 2022.g. u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo" ( Trg Sv.Lucije 4, 53 234  Udbina) svakog radnog dana u vremenu od 08:00  do 15:00 sati.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno.

Zahtjeve za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Udbina.

Zahtjevi za upis podnose se za – redoviti desetsatni program.

Djeca se upisuju u Vrtić uz primjenu bodovnih kriterija, sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" (članak 10.). Pravilnik o upisu koji je na snazi nalazi se na internetskoj stranici Vrtića.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u Vrtiću.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju :

- preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika

- dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika-elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od mjesec dana od dana podnošenje zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske.

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata -Rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata.

- za dijete u udomiteljskoj obitelji- Rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece- presliku rodnih listova  ili izvatke iz matice rođenih ostale djece u obitelji.

- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak- Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

- za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.

Ravnateljica ili Komisija za upis će u roku od 15 dana od isteka Zahtjeva za upis djece objaviti rezultate upisa na Oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću "Medo" .

Podnositelji Zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji  Zahtjeva nezadovoljni rezultatima, imaju pravo u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata , odnosno primitka obavijesti o rezultatima upisa, podnijeti žalbu Upravnom vijeću  Vrtića.

Podnositeljima zahtjeva izdati  će se skupno Rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.                 

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu  na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tatjana Čanković

RJEŠENJA O UPISU DJECE:

Upisni rok 1

Upisni rok 2

Copyright © 2013. Dječji vrtić Medo Rights Reserved.