^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Naslovna

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2023./2024. pedagošku godinu

Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa:601-02/23 -01/01
Ur.broj:2125/43-01-23-01
Udbina; 06.09.2023.

           Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/2013, 98/19 i 57/2022), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/2014.), ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" objavljuje

JAVNI  POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./ 2024. PEDAGOŠKU GODINU
 

Ravnateljica  Dječjeg vrtića "Medo" Udbina objavljuje javni poziv za upis djece u :

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2017.g. do 31.03.2018. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo".

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 -Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

 -Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

 -Presliku kartona imunizacije

 -Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb)

  o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06.09.2023. do 20.09.2023. godine.

 

Ravnateljica

Slavica Ivanišević

Javni poziv za upis djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

TRG SV. LUCIJE 4

53 234 UDBINA

KLASA: 601-04/23-01/03

URBROJ:2125-43/01-23-07

Udbina; 01.07.2023.god.

Temeljem članka 6. stavak (2)  i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" , Upravno vijeće Dječjeg Vrtića "Medo" objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ "MEDO" ZA PEDAGOŠKU GODINU

2023./2024.

Zahtjevi za upis primat će se od  1.srpnja 2023. do 15.srpnja 2023.g. u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo" ( Trg Sv.Lucije 4, 53 234  Udbina) svakog radnog dana u vremenu od 08:00  do 15:00 sati.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno.

Zahtjeve za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Udbina.

Zahtjevi za upis podnose se za – redoviti desetsatni program.

Djeca se upisuju u Vrtić uz primjenu bodovnih kriterija , sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" (članak 10.). Pravilnik o upisu koji je na snazi nalazi se na internetskoj stranici Vrtića - www.dvm.hr.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u Vrtiću.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju :

- preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika

- dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika-elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske.

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata -Rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata.

- za dijete u udomiteljskoj obitelji- Rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece- presliku rodnih listova  ili izvatke iz matice rođenih ostale djece u obitelji.

- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak- Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

- za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.

Ravnateljica ili Komisija za upis će u roku od 15 dana od isteka Zahtjeva za upis djece objaviti rezultate upisa na Oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću "Medo" .

Podnositelji Zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji  Zahtjeva nezadovoljni rezultatima, imaju pravo u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata , odnosno primitka obavijesti o rezultatima upisa, podnijeti žalbu Upravnom vijeću  Vrtića.

Podnositeljima zahtjeva izdati  će se skupno Rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.                 

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu  na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlatka Sertić

 

Upis djece u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

TRG SV. LUCIJE 4, 53 234 UDBINA

KLASA: 601-04/22-01/01

URBROJ:2125-43/01-22-07

Udbina,01.07.2022.god.

Temeljem članka 6. stavak (2)  i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" , Upravno vijeće Dječjeg Vrtića "Medo" objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA  DJECE U DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

ZA PEDAGOŠKU GODINU  2022./2023.

 

Zahtjevi za upis primat će se od  1.srpnja 2022. do 15.srpnja 2022.g. u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo" ( Trg Sv.Lucije 4, 53 234  Udbina) svakog radnog dana u vremenu od 08:00  do 15:00 sati.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti osobno.

Zahtjeve za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Udbina.

Zahtjevi za upis podnose se za – redoviti desetsatni program.

Djeca se upisuju u Vrtić uz primjenu bodovnih kriterija, sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Medo" (članak 10.). Pravilnik o upisu koji je na snazi nalazi se na internetskoj stranici Vrtića.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u Vrtiću.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju :

- preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika

- dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika-elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od mjesec dana od dana podnošenje zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske.

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata -Rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida domovinskog rata.

- za dijete u udomiteljskoj obitelji- Rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece- presliku rodnih listova  ili izvatke iz matice rođenih ostale djece u obitelji.

- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak- Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

- za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.

Ravnateljica ili Komisija za upis će u roku od 15 dana od isteka Zahtjeva za upis djece objaviti rezultate upisa na Oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću "Medo" .

Podnositelji Zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.

Podnositelji  Zahtjeva nezadovoljni rezultatima, imaju pravo u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata , odnosno primitka obavijesti o rezultatima upisa, podnijeti žalbu Upravnom vijeću  Vrtića.

Podnositeljima zahtjeva izdati  će se skupno Rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.                 

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu  na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tatjana Čanković

RJEŠENJA O UPISU DJECE:

Upisni rok 1

Upisni rok 2

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. pedagošku godinu

Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa:601-02/22 -01/01
Ur.broj:2125/43-01-22-01
Udbina; 06.09.2022.

           Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 ,94/2013, 98/19 i 57/2022), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/2014.), ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" objavljuje

JAVNI  POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022./ 2023. PEDAGOŠKU GODINU
 

Ravnateljica  Dječjeg vrtića "Medo" Udbina objavljuje javni poziv za upis djece u :

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2016.g. do 31.03.2017. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo".

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 -Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

 -Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

 -Presliku kartona imunizacije

 -Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb)

  o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06.09.2022. do 20.09.2022. godine.

 

Ravnateljica

Slavica Ivanišević

Nova oprema za vrtić

Općina Udbina je kroz EU projekt Program ruralnog razvoja unutar podmjere 19.2. osigurala novu opremu za vrtić od namještaja, bijele tehnike, igračaka, interaktivnih ploča, prijenosna računala do multimedijske opreme ukupne vrijednosti 268.00,00 kn, Mališanima su najzanimljivije pametne ploče, pametni stol te kocke koje im omogućuje zanimljive i uzbudljive interaktivne sadržaje.
Budući da su informacijske i komunikacijske tehnologije danas sastavni dio života podrazumijeva se njihovo korištenje i u odgojno-obrazovnom procesu u predškolskoj dobi. Korištenje te tehnologije je postao standard u osnovno školskom obrazovanju. Iz toga razloga projektom je uz postojeću klasičnu didaktičku opremu, koja je također obogaćena, nabavljeni i nova interaktivna oprema kako bi nove generacije pripremili za školu i izazove u daljnjem odrastanju.
U sklopu projekta održana je i edukacija teta u vrtiću- odgojiteljica u cilju osposobljavanja za korištenje opreme i postojećih edukativnih sadržaja te stvaranja novih za našu djecu.

vrtic1vrtic2vrtic3vrtic4vrtic5vrtic6vrtic7vrtic8

Copyright © 2013. Dječji vrtić Medo Rights Reserved.