^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Naslovna

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. pedagošku godinu

Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa:601-02/22 -01/01
Ur.broj:2125/43-01-22-01
Udbina; 06.09.2022.

           Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 ,94/2013, 98/19 i 57/2022), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/2014.), ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" objavljuje

JAVNI  POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2022./ 2023. PEDAGOŠKU GODINU
 

Ravnateljica  Dječjeg vrtića "Medo" Udbina objavljuje javni poziv za upis djece u :

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2016.g. do 31.03.2017. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo".

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 -Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

 -Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

 -Presliku kartona imunizacije

 -Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb)

  o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06.09.2022. do 20.09.2022. godine.

 

Ravnateljica

Slavica Ivanišević

Copyright © 2013. Dječji vrtić Medo Rights Reserved.