^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Naslovna

Natječaj za popunu radnog mjesta u dječjem vrtiću Medo - odgojitelj/ica predškolskog odgoja, rujan 2022

Radno mjesto:                    ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Mjesto rada:                       UDBINA- LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:        1

Vrsta zaposlenja:               Na određeno; zamjena                                   

Radno vrijeme:                  Puno radno vrijeme

Način rada:                        Smjena- prijepodne

Smještaj:                           Nema smještaja

Natječaj vrijedi od:             23..09.2022.god.

Natječaj vrijedi do:             03.10.2022.god.

Uvjeti na radnom mjestu:  Rad na jednom mjestu

Naknada za prijevoz:        U cijelosti      

Razina obrazovanja:      *  Viša ili prvostupanjska

                                       * Fakultet,akademija,magisterij,doktorat  

Radno iskustvo:               Nije važno

Stručni ispit:                     Potreban položen stručni ispit - ZA ODGOJITELJA

UVJETI NATJEČAJA : Na temelju odluke Upravnog vijeća od 21.09.2022. god.

Dječji vrtić „Medo“ Udbina raspisuje dana  23.09.2022. god.

                                                   NATJEČAJ

                                  za popunu radnog mjesta m/ž

Odgojitelj/ica

-1 izvršitelja/icu na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

       -VŠS odgojitelj/ica predškolske djece

       -VŠS nastavnik/ica predškolskog odgoja

     

Uvjeti prema članku 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

(NN 10/97,107/07 , 94/13 i 98/19.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika,

te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

- Životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a od polaganja stručnog  ispita

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak  iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

- potvrda iz nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. st. 10.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starija od dana objave natječaja.

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO- e ( ne starije od 30 dana).

Dokumentacija se može dostaviti u ne ovjerenoj preslici a kandidat/kinja koji/a bude izabran/a treba donijeti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „Medo“, Trg Sv.Lucije 4, 53234 Udbina s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web- stranici HZZ-a ,te na oglasnoj ploči i web-stranici  Dječjeg vrtića "Medo".

KLASA:112-03/22-01/01

UR.BROJ: 2125-43/01-22--03

Udbina; 23.09.2022..god.

                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                   Tatjana Čanković            

Copyright © 2013. Dječji vrtić Medo Rights Reserved.